ارائه‌ی دامنه اینترنتی سطح بالا با رسم‌الخط فارسی آغاز شد

آغاز ارائه‌ی دامنه نقطه بازار

برای نخستین بار در کشور، بهره‌برداری از اولین دامنه سطح بالای (TOP LEVEL DOMAIN TLD) چند‌زبانه با رسم‌الخط فارسی نقطه بازار (.بازار) به زبان های فارسی، عربی و اردو آغاز شد.