دانشمندان با الهام از عنکبوت در پی ساخت گجت‌های پوشیدنی بسیار حساس هستند

دانشمندان با الهام از عنکبوت در پی ساخت گجت‌های پوشیدنی بسیار حساس هستند

دانشمندان بعضا با مراجعه به طبیعت از ساختار بدون حیوانات و گیاهان برای ساخت فناوری‌های جدید کمک می‌گیرند. یکی از آخرین موارد استفاده از ساختار بدن عنکبوت برای ساخت سنسورهای مورد نیاز برای استفاده در گجت‌های پوشیدنی است که توسط دانشمندان کره‌ای انجام می‌پذیرد.