ساخت داروی ضد سرطان از نانوالیاف توسط محققان ایرانی

ساخت داروی ضد سرطان از نانوالیاف توسط محققان ایرانی

محققان ایرانی، جهت افزایش سلامت و کارایی داروهای ضدسرطان اقدام به ساخت و بررسی نانودارویی جدید با استفاده از پلیمرهای مصنوعی زیست سازگار و زیست تخریب‌پذیر به صورت آزمایشگاهی شدند.