مردم ایران ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه با خارج از کشور مکالمه کرده‌اند

مردم ایران ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه با خارج از کشور مکالمه کرده‌اند

شرکت ارتباطات زیرساخت میزان مکالمه مردم ایران با خارج از کشور را در مدت یک سال اخیر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه اعلام کرده است.