۱۸ آذر: تولد فریتس هابر شیمیدان بزرگ آلمانی

۱۸ آذر: تولد فریتس هابر شیمیدان بزرگ آلمانی

146 سال پیش فریتس هابر شیمیدان برجسته آلمانی در خاک امپراتوری پروس متولد شد. شهرت این دانشمند بخاطر ارائه روشی برای تولید صنعتی آمونیاک است که باعث تحول بزرگی در کشاورزی شد و به همین سبب نیز در سال 1918 جایزه نوبل شیمی به وی تعلق گرفت.