۲۰ دلیل برای وجود حیات فرازمینی (قسمت اول)

۲۰ دلیل برای وجود حیات فرازمینی (قسمت اول)

آیا فراتر از زمین زندگی وجود دارد؟ از زمانی که به خاطر می‌آوریم انسان به دنبال یافتن جوابی برای این سوال بوده است. شواهدی وجود دارند که امکان وجود نوعی از حیات را فراتر از مرزهای سیاره‌ آبی ما نشان می‌دهد.